Барилга ашиглалтанд оруулах дүрэм /151-р тогтоол/

2013 оны 02-р сарын 28 Нийтэлсэн Д.Нямтулга

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР

2012 оны 12 дугаар Улаанбаатар

сарын 1-ний өдөр Дугаар 151 хот

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Барилгын тухай хуулийн 5.1.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. ”Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Дүрэм батлах тухай” Засгийн газрын 2009 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн 72 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт, “Жагсаалт батлах тухай” Засгийн газрын 2010 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 325 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.АЛТАНХУЯГ

Барилга, хот байгуулалтын сайд Ц.БАЯРСАЙХАН

“Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх,
ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийн 1 дүгээр
хавсралт

БАРИЛГЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ
ЗӨВШӨӨРӨЛ

20 ...  оны ... -р сарын ... -ны  өдөр

Барилга  байгууламж түүний туслах барилгуудын нэр төрөл, хүчин чадал, хэмжээ, үндсэн хийц бүтэц

Захиалагчийн нэр (Зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгч)

 Газар олгосон шийдвэр (захирамж), байршил Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр, хаяг

 Зураг төсөл зохиогч байгууллагын нэр, хаяг, зургийн шифр

Захиалагч байгууллагын техникийн хяналт гүйцэтгэгчийн нэр, хаяг

Зөвшөөрөл олгосон үе шатны ажлын нэр:

Зөвшөөрлийн хүчинтэй  байх хугацаа:      

Зөвшөөрөл олгосон албан тушаалтан:
Овог нэр, гарын үсэг, тэмдэг        


Дуусах үед нь зөвшөөрөл олгогчид заавал танилцуулж байх үндсэн үе шатны ажлууд:           

Онцгойлон заах нөхцөл

Зөвшөөрөл олгогч байгууллагын тусгай тэмдэглэл

ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА СУНГАЛТ

20 ...  оны  ...  -р сарын  ... -ны  өдөр

Дуусах үед нь зөвшөөрөл олгогчид заавал танилцуулж байх үндсэн үе шатны ажлууд:           

Онцгойлон заах нөхцөл:        

Зөвшөөрөл сунгасан ажлын нэр төрөл      

Сунгасан хүчинтэй хугацаа        

Хугацаа сунгасан байгууллагын нэр:       

Хугацаа сунгасан албан тушаалтны:

Овог, нэр, хаяг, гарын үсэг, тэмдэг        “Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийн

2 дугаар хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН АКТ

20 ... оны … сарын ... -ны өдөр                                                                          Дугаар …                                                               Ховд хот

НЭГ

1.1. Барилга байгууламжийн нэр, байршил, хүчин чадал

1.2. Захиалагч аж ахуйн нэгж, байгууллага (Зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгч)

1.3. Ашиглагч аж ахуйн нэгж, байгууллага

1.4. Ерөнхий болон туслан гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага

1.5. Зураг төсөл боловсруулсан аж ахуйн нэгж, байгууллага

1.6.            
шийдвэрээр зохион байгуулсан  хүний …… бүрэлдэхүүнтэй улсын комисс нь уг барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахад бэлэн болсон тухай захиалагч байгууллагын 20 ... оны … сарын … -ны өдрийн …  дугаар мэдэгдлийн дагуу    20... оны … сарын … -ны өдрөөс …-ны өдөрт багтаан шинээр барьсан, өргөтгөл, шинэтгэл, их засварын ажлын чанар, холбогдох акт, баримтуудтай танилцаад газар дээр нь шалган үзэв.

1.7. Энэхүү барилга байгууламжийг … дугаартай зураг төслөөр ... оны ... сараас  барьж эхэлсэн бөгөөд  ... оны … сарын … -ны өдөр барьж дуусгасан байна.

ХОЁР

2.1. Энэхүү                       
барилга байгууламж, холбогдох акт, баримтуудыг шалгаад ашиглалтад оруулах тухай комиссоос ШИЙДВЭРЛЭСЭН нь:

2.2. Энэхүү барилга байгууламж нь зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж

зориулалтаар ашиглахад              гэж үзээд захиалагч (ашиглагч) байгууллага болох                    
мэдэлд 20 ... оны ... сарын … -ны өдрөөс ашиглалтад (үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, оршин суух зэрэг) оруулахыг зөвшөөрөв.

2.3. Комиссоос даалгах нь:

Гүйцэтгэгч байгууллагад:
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын акт, холбогдох баримтуудын эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх.

Захиалагч  (ашиглагч)  байгууллагад:

А) Барилга байгууламжийн ашиглалтын дүрмийн дагуу барилга байгууламжийн хувийн хэрэгт  баяжилт хийж байх;

Б) Барилга ашиглалтын дүрмийн дагуу барилгыг хэвийн ашиглаж, засвар арчлалтыг тогтоосон хугацаанд тогтмол хийж байх.

2.4. Комиссын акт … хуудас, хуралдааны тэмдэглэл … хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт … хуудас материал, барилга байгууламжийн бичиг, баримтын жагсаалтыг хавсаргав.

(Тухайн барилга байгууламжийн нэрийг бичнэ)

КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН:
Комиссын дарга: 
Нарийн бичгийн дарга:

Гишүүд:   

Тайлбар: Энэхүү хуудсанд комисст ажилласан гишүүдийн нэр багтаагүй тохиолдолд дараагийн хуудсанд үргэлжлүүлэн бичихдээ дээр нь тухайн барилга байгууламжийн нэрийг бичнэ.


------ оОо ------

 “Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх,

ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийн
3 дугаар хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АНГИЛЛААР БАРИЛГЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ
ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Барилга байгууламжийн зориулалт,  ач холбогдол, үйлчлэх хүрээ, хийц бүтээц

Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох, ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах байгууллага

Ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүн

Барилгын төрөл

Инженерийн байгууламж  болон инженерийн шугам сүлжээ

Дарга

Нарийн бичгийн дарга

Гишүүд

1

Нэгдүгээр ангиллын барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ 

 1. Түүх, соёлын барилга
 1. Цамхаг, тулгуур, түшиц хана зэрэг 30 м-ээс дээш өндөр, 60 м-ээс дээш алгасалттай байгууламж, 17-35 давхар (51 м - 150 м өндөр) хүртэл иргэний болон үйлдвэрийн бүх төрлийн барилга байгууламж
 1. Ган бүтээцэн барилгын ажил (татангийн алгасал нь 30 м-с дээш,  баганын өндөр нь 18 м-ээс дээш)
 1. Газар доорхи гарц,  тусгай зориулалтын угсармал ба цутгамал төмөр бетон  болон ган бүтээцтэй барилга байгууламж
 1. Олон улсын болон улсын чанартай авто зам, зам гүүрийн байгууламж
 1. Их засвар, шинэчлэлт хийсэн олон улсын чанартай авто зам, замын байгууламж
 1. Цэрэг, батлан хамгаалах зориулалтын бүх төрлийн барилга байгууламж
 1. Далд уурхайн барилга байгууламж
 1. Эрчим хүчний эх үүсвэр
 1. Дулаан дамжуулах сүлжээ
 1. Цахилгаан дамжуулах сүлжээ
 1. Цэвэр ус дамжуулах шугам
 1. Бохир ус татан зайлуулах шугам
 1. Төвлөрсөн цэвэрлэх байгууламж
 1. Үерийн ус зайлуулах байгууламж

Салбарын төрийн захиргааны төв байгууллага

Салбарын төрийн захиргааны төв байгууллагын холбогдох газрын дарга

Салбарын төрийн захиргааны төв байгууллагын мэргэжилтэн

1. Захиалагч болон зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгчийн төлөөлөл

2. Зураг төсөл зохиогч байгууллагын төлөөлөл

3. Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл

4. Архивын байгууллагын төлөөлөл

5. Ашиглалт хариуцах байгууллагын төлөөлөл

6. Онцгой байдлын ерөнхий газрын төлөөлөл

7. Салбарын мэргэжлийн хяналт хэрэгжүүлэх байгууллагын төлөөлөл

2

Хоёрдугаар ангиллын барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ

 1. Цамхаг тулгуур, түшиц хана зэрэг 30 м хүртэл өндөр, 60 м-ээс доош алгасалттай, 17 (51 м өндөр) хүртэл давхар иргэний болон үйлдвэрийн барилга байгууламж
 1. Ган бүтээцэн барилгын ажил (татангийн  алгасал нь 30 м,  баганын өндөр нь 18 м хүртэл)
 1. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө бүхий иргэний барилга болон амины орон сууцны хотхон, хорооллын барилга
 1. Орон нутгийн чанартай авто зам, замын байгууламж
 1. Аж ахуйн нэгж байгууллагын дотоодын авто зам, замын байгууламж
 1. Их засвар, шинэчлэл хийсэн орон нутгийн чанартай авто зам, зам гүүрийн байгууламж
 1. Дулаан түгээх сүлжээ
 1. Цахилгаан түгээх сүлжээ, холбогдох барилга байгууламж
 1. Цэвэр ус түгээх шугам, холбогдох барилга байгууламж
 1. Бохир ус цуглуулах шугам, холбогдох барилга байгууламж
 1. Бага оврын дулаан, цахилгаан эрчим хүч, цэвэр усны эх үүсвэрийн барилга
 1. Ил далд, хийцтэй услалтын системийн барилга байгууламж
 1. 100 мян.м3-ээс том эзэлхүүнтэй усан сан, хөв цөөрмийн боомт, далангийн барилга байгууламж

Аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын харьяа барилгын асуудал эрхэлсэн агентлаг

Аймаг, нийслэлийн  ЗДТГ-ын харьяа барилгын асуудал эрхэлсэн агентлагийн холбогдох газар, хэлтсийн дарга

Аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-ын харьяа барилгын асуудал эрхэлсэн агентлагийн мэргэжилтэн

 1. Захиалагч болон зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгчийн төлөөлөл
 2. Зураг төсөл зохиогч байгууллагын төлөөлөл
 3. Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл
 4. Архивын байгууллагын төлөөлөл
 5. Ашиглалт хариуцах байгууллагын төлөөлөл
 6. Аймаг, нийслэлийн онцгой байдлын газрын төлөөлөл
 7. Аймаг, нийслэлийн салбарын мэргэжлийн хяналт хэрэгжүүлэх байгууллагын төлөөлөл

3

Гуравдугаар ангиллын барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ

 1. Барилгын засвар, засал чимэглэл, орчны тохижилт
 1. Инженерийн хангамж нь өөрийн эх үүсвэртэй  2 давхар хүртэл, 3600 м3 эзэлхүүнтэй иргэний барилга болон амины орон сууцны инженерийн барилга
 1. 10 га хүртэл хүчин чадалтай бичил услалтын системийн барилга байгууламж

 1. Барилгын дотор халаалт, салхивч, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ тэдгээрийн тоног төхөөрөмж
 1. Барилгын дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээ тэдгээрийн тоног төхөөрөмж
 1. Гадаргын, дуслын болон хөрсөн дотроос услах усалгааны тоног төхөөрөмж, ус дамжуулах шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, ус өргөх шахуурга, ус нөөцлөх сав

Захиалагч болон зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн этгээд

Захиалагч болон зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн этгээд

Гүйцэтгэгч

 1. Зураг төсөл зохиогч байгууллагын төлөөлөл
 2. Архивын байгууллагын төлөөлөл
 3. Ашиглалт хариуцах байгууллагын төлөөлөл


“Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх,

ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийн
                                                                     4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ
АВАХ БОЛОН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХАД БҮРДҮҮЛСЭН БАЙХ
ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ, БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ

Бүрдүүлсэн байх бичиг, баримт (I болон II ангиллын барилга)

А. Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгоход

 бүрдүүлсэн байх бичиг, баримт

1.

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн өргөдөл

2.

Барилгын ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ (тухайн ажлыг гүйцэтгэх хүрээнд тохирсон)

3.

Магадлал хийгдсэн тухайн барилга байгууламжийн иж бүрэн зураг төсөл 

4.

Барилга байгууламжийн угсралтын ажилд захиалагчийн техникийн хяналт гүйцэтгэх Барилгын тухай хуулийн 3.1.12-т заасан инженер техникийн ажилтныг томилсон шийдвэр

5.

Захиалагч (хөрөнгө оруулагч)-ийн техникийн хяналт гүйцэтгэх болон зохиогчийн хяналт хийх гэрээ

6.

Барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг гүйцэтгэх гэрээ

7.

Барилгын талбайн зохион байгуулалтын зураг болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагааны ажил гүйцэтгэх төслийн бичиг, баримт

Дээрх бичиг, баримтаас гадна зөвшөөрөл олгогч нь захиалагч (хөрөнгө      оруулагч)-аас  дор дурдсан нэмэгдэл материалыг авч болно:

8.

Барилга байгууламжийн угсралтын ажил нь удаан хугацаагаар зогссон болон хуучин барилгад шинэчлэлт хийх үед салбарын мэргэжлийн хяналтын байгууллага болон зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгчийн гаргасан дүгнэлт

Б. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахын өмнө бүрдүүлсэн

байх бичиг, баримт

1.

Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжүүлэх зөвшөөрөл

2.

Зураг төслийн байгууллагаар гаргуулсан зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт

3.

Барилгын тухай хуулийн 12.4-т заасны дагуу барилга байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авснаас хойш түүний чанар, аюулгүй байдлыг барилгын гүйцэтгэгч хариуцсан талаархи баталгаа

4.

Захиалагч, зохиогч, гүйцэтгэгч байгуулагууд барилга байгууламжийн угсралт, тоног төхөөрөмжийн ажлын чанарыг хамтран шалгасан гүйцэтгэлийн акт (УББ 12-01-01)

4.1.

Ил, далд ажлын бүрдүүлэх акт, техникийн бичиг, баримт

Маягтын дугаар

4.1.1.  Барилга угсралтын ажлын акт (М1-М48)

Улаан шугамыг шалгаж тэг, тэнхлэг татсан акт

М-1

Суурийн нүх ухсан акт

М-2

Суурийн ажил гүйцэтгэсэн акт

М-3

Өрөгт бүтээцийн ажил гүйцэтгэсэн акт

М-4

Хана сууринд төмөр бетон бүс хийсэн акт

М-5

Цутгамал бетон,  төмөр бетон бүтээцийн ажил гүйцэтгэсэн акт

М-6

Угсармал бетон,  төмөр бетон бүтээцийн ажил гүйцэтгэсэн акт

М-7

Хананд салхивч, утааны сувгийн ажил гүйцэтгэсэн акт

М-8

Төмөр бүтээцийг угсарч гагнасан акт

М-9

Дотор халаалтын системийг угсарсан, сорилтоор шалгасан акт

М-10

Дотор бохир усны системийг угсарсан, сорилтоор шалгасан акт

М-11

Гадна бохир усны системийг угсарсан, шалгасан акт

М-12

Дотор халуун, хүйтэн усан хангамж, гал эсэргүүцэгч системийг угсарсан, сорилтоор шалгасан акт

М-13

Гадна дулаан, цэвэр усан хангамжийн системийг угсарсан, сорилтоор шалгасан акт

М-14

Халаалтын тогоо, түүний тоног төхөөрөмжүүдийг угсарсан, сорилтоор шалгасан акт

М-15

Дулааны зангилгаа, ус халаагчийг угсарсан акт

М-16

Барилгын салхивчийн системийг угсарч, сорилт хийсэн акт

М-17

Модон бүтээцийн ажил гүйцэтгэсэн акт

М-18

Дээврийн ажил гүйцэтгэсэн акт

М-19

Цутгамал төмөр бетон бүтээцийг арматурласан акт

М-20

Тагт, карнизын төмөр бетон хавтанг бэхэлсэн акт

М-21

Дуу, дулаан тусгаарлалтын ажил гүйцэтгэсэн акт

М-22

Шалны ажил гүйцэтгэсэн акт

М-23

Заслын ажил гүйцэтгэсэн акт

М-24

Барилгын гадна цахилгааны кабелийн ажил гүйцэтгэсэн акт

М-25

Дотор цахилгааны угсралтын ажил гүйцэтгэж түршилтаар шалгасан акт

М-26

Тоног төхөөрөмжийн суурь хийсэн болон тоног төхөөрөмжийг байрлуулж угсарсан акт

М-27

Тоног төхөөрөмжид цахилгаан холболт, газардуулга хийсэн акт (нэг бүрээр)

М-28

Тоног төхөөрөмжүүдэд контур газардуулга хийсэн, шалгасан акт

М-29

Барилгад аянга зайлуулагч хийсэн, туршсан акт

М-30

Ган бүтээцийн угсралтын ажил гүйцэтгэсэн акт

М-31

Хүн, тээш зөөврийн лифтийн тоног төхөөрөмжийг угсарсан, шалгаж туршсан акт

М-32

Лифтийн цахилгаан холболтыг хийсэн, шалгасан акт

М-33

Лифтийг гүйцэтгэгч байгууллагаас хүлээлгэж өгсөн акт

М-34

Гадна зам, талбайн тохижилтын ажил гүйцэтгэсэн акт

М-35

Барилга байгууламжийн геодезийн ажлыг хүлээлцсэн акт

М-36

Төмөр бетон зүрхэвч цутгасан акт

М-37

Хаалга цонхны ялууг суулгасан акт

М-38

Угсармал төмөр бетон дам нуруу, багана угсарсан акт

М-39

Цонх суулгах ажил гүйцэтгэсэн акт

М-40

Хаалга суулгах ажил гүйцэтгэсэн акт

М-41

Галын шат угсарсан акт

М-42

Урсдаг шат угсарсан акт

М-43

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан налуу  орц гарц хийсэн акт

М-44

Тоног төхөөрөмжийн суурь хийсэн болон тоног төхөөрөмжийг байрлуулж угсарсан акт

М-45

Тоног төхөөрөмжинд туршилт хийсэн акт  (а, б)

М-46

Уур, ус тусгаарлалтын ажил хийсэн, шалгасан акт

М-47

Гадна зам талбай, тохижилт хийсэн акт

М-48

Барилга угсралтын явцад өөрчилсөн болон бусад шийдвэрлэсэн асуудлуудад холбогдох бичиг,  баримтуудын хуулбар буюу эх материал

Зураг төсөл зохиогч болон мэргэжлийн хяналтын байгууллагуудаас шалгаад гарсан акт, шаардлага түүний биелэлт

Зураг төслөөс өөрчилж хийсэн зүйлийн жагсаалт, түүнийг хэрхэн өөрчилсөн талаархи тодорхойлолтууд

Инженерийн шугам сүлжээ болон даацын үндсэн бүтээцийн гүйцэтгэлийн зураг

Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэлийг архивт хадгалах хувьд хавсаргана.

4.1.2. Авто зам, гүүрийн барилга байгууламжийг гүйцэтгэх явцад

бүрдүүлэх бичиг, баримт (М49-М57)

Зам, гүүрийн тэнхлэг тавьсан акт, түүнийг тавихад гаргасан зай, хэмжээний зураглал

М-49

55.

Удирдах болон зураг төсвийн хяналтын байгууллагаас өгсөн шаардлага, акт, дүгнэлт тэдгээрийн биелэлт

М-50

56.

Лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтүүд

М-51

57.

Гүйцэтгэлийн зураг, үндсэн болон туслах реперийг хүлээн авах

М-52

58.

Авто замын хувьд Бамп интеграториар хэмжсэн тэгш байдлын үзүүлэлт, график, төмөр замын хувьд “1520 мм-ийн царигтай төмөр зам стандартын”-ын дагуу шинээр барьсан замыг тогтворжуулах ачааг нэвтрүүлсэн тухай акт, зам хэмжигч вагоны хэмжилтийн тууз дүгнэлт

М-53

59.

Карьер, орд газруудыг буцаан дарсан акт

М-54

60.

Зам, замын байгууламжийн техник ашиглалтын түвшин тогтоох үзүүлэлтүүдийг шалгах (замын тэгш байдал, хучилтын бат бэх, гадаргуугийн гулсалтын эсэргүүцэл, гадаргуугийн дугуй мөрний хотойлт, гадаргуугийн барзгаржилт, далан суурийн даац, хурдны хангалт г.м)

М-55

61.

Авто зам, төмөр зам, замын байгууламжуудын далд гүйцэтгэсэн ажлын акт

М-56

62.

Авто зам, төмөр зам, гүүрийн байгууламжийг гүйцэтгэх явцад бүрдүүлэх баримт бичиг

М-57

 1. Эрчим  хүчний  барилга  байгууламж  шугам  сүлжээ,  тоног төхөөрөмжийг угсрахад бүрдүүлэх бичиг, баримт (М58-М99)

63.

Зураг төслөөс өөрчлөгдөн хийгдсэн ажлын жагсаалт

М-58

64.

Техникийн бичиг, баримт

М-59

65.

Дутуу ажлын жагсаалт

М-60

66.

Кабелийг хүйтний улиралд сунгахын өмнө халаасан протокол

М-61

67.

Кабель шугамыг шулуутгасан өндөр хүчдэлээр шалгасан протокол

М-62

68.

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын паспорт

М-63

69.

Тулгуурын далд ажлын акт

М-64

70.

Трансформаторын дэд станцын паспорт

М-65

71.

Цэнэг шавхагч шалгасан протокол

М-66

72.

Хуурай салгуур шалгасан протокол

М-67

73.

Газардуулах байгууламжийн паспорт

М-68

74.

Газардуулгын хүрээний эсэргүүцэл шалгасан протокол

М-69

75.

1000 ква-гаас бага чадлын хүчний трансформаторт туршилт хийсэн протокол

М-70

76.

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын үндсэн үзүүлэлтүүд:

 1. Төмөр бетон тулгуур
 2. Суурь
 3. Тусгаарлагч
 4. Утасны бэхэлгээний тоноглолууд
 5. Хэт хүчдэлийн хамгаалалт
 6. Агаарын шугамын газардуулга 

М-71

77.

Гарц ба огтлол

Гарц ба огтлолын үзлэгийн акт

Дэд станцын холбооны төхөөрөмжүүд

Бусад тэмдэглэл

М-72

78.

Төмөр тулгуурын суурь угсрах ажлын журнал

М-73

79.

Төмөр бетон тулгуур угсралтын журнал

М-74

80.

Төмөр тулгуурын угсралтын ажлын протокол

М-75

81.

Анкерийн алгасалтын утас угсралтын ажлын журнал

М-76

82.

Тулгуурын газардуулгын хүрээний эсэргүүцэл хэмжсэн протокол

М-77

83.

Хүлээлгэн өгсөн тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

М-78

84.

Тосон хийц таслуур шалгасан протокол

М-79

85.

Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн тосонд туршилт хийсэн протокол

М-80

86.

Хуваарилах байгууламжид туршилт хийсэн протокол

М-81

87.

Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн тосонд хатаалт хийсэн протокол

М-82

88.

Хуваарилах байгууламжийн далд ажлын акт

М-83

89.

Шиний холболт шалгасан тухай протокол

М-84

90.

Дотоод цахилгаан холболтын далд ажлын акт

М-85

91.

Гэрэлтүүлгийн ажил хийсэн тухай акт

М-86

92.

Дэд станцын төмөр бүтээц гагнасан тухай акт

М-87

93.

Хүчний трансформаторт хийсэн туршилт, сорилтын ажлын протокол

М-88

94.

Хоёрдогч хэлхээний угсралтын ажлыг шалгасан протокол

М-89

95.

Дулааны шугамын улаан шугам татсан акт

М-90

96.

Дулааны шугам хоолойн далд ажлын акт

М-91

97.

Камерийн далд ажлын акт

М-92

98.

Гадна дулаан хангамжийн системийг угсарсан, сорилтоор шалгасан акт

М-93

99.

Дулааны шугам хоолойг угсарч, хүлээн авсан акт

М-94

100.

Шугам хоолойн угаалга хийсэн акт

М-95

101.

Дулааны шугам хоолойн бат бэх, нягтын байдлыг туршиж шалгасан тухай акт

М-96

102.

Компенсаторын таталтыг хийсэн тухай акт

М-97

103.

Даралтат савыг угсарсан болон түүний нягтыг шалгасан акт

М-98

104.

Зуух, даралтат сав шугам хоолойн угсралтын үед хийгдэх гагнуурын ажилд бүрдүүлэх материалууд

М-99

 1. Харилцаа холбооны барилга байгууламж, шугам сүлжээ, тоног

           төхөөрөмжийг  угсрахад  бүрдүүлэх  бичиг, баримт  (М100-107)

105.

Холбооны кабель шугамын сувагчлалын угсралтын далд ажлын акт

М-100

106.

Кабелийн шөрмөсийн залгааг модуль коннектороор хийсэн байдлыг шалгасан акт

М-101

107.

Холбооны кабель шугамын байгууламжийг сүлжээнд холбох техникийн акт

М-102

108.

Радионы дотор угсралт хийсэн, шалгасан акт

М-103

109.

Телефоны дотор угсралт хийсэн, шалгасан акт

М-104

110.

Радионы гадна холболтын угсралт хийсэн, шалгасан акт

М-105

111.

Телефоны гадна холболтын угсралт хийсэн, шалгасан акт

М-106

112.

Шилэн кабелийн угсралтыг ашиглалтад хүлээн авах акт

М-107


“Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийн

                    5 дугаар хавсралт 

БАРИЛГЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ
ОЛГОХ, АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖАГСААЛТ

 Үйл ажиллагаа

Шаардагдах хугацаа

(ажлын хоног)

А. Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаа

Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулах дүрмийн 3 дугаар хавсралтын I болон II ангиллын барилга

1. Орон нутгийн нэг цэгийн үйлчилгээ

1.1. Газар эзэмших хүсэлт гаргах

30-35 хоног

1.1.1. Газар олгох Засаг даргын захирамж гаргах

1.1.2. Газрын байршлын кадастрын зураг, Газар

         эзэмших гэрээ, гэрчилгээ олгох

1.2. Барилга барих хүсэлт гаргах

1.2.1. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар

1.2.2. Эскиз батлах

1.3. Техникийн нөхцөл олгох

1.3.1. Дулааны техникийн нөхцөл олгох

1.3.2. Усны техникийн нөхцөл олгох

1.3.3. Цахилгааны техникийн нөхцөл олгох

1.3.4. Холбооны техникийн нөхцөл олгох

2. Барилгын зураг төсөлд магадлал хийх

2.1. Магадлал хийгдсэн зураг төслийг баталгаажуулах

7 хоног

3. Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад

оруулах дүрмийн 3 дугаар хавсралтад заасан

байгууллага зөвшөөрөл олгох

3.1. Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох

3 хоног

Б. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах үйл ажиллагаа

4. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс нь энэ дүрмийн 3 дугаар хавсралтад заасан бүрэлдэхүүнтэйгээр энэ дүрмийн 4.12.7-д заасан хугацаанд ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

Засгийн газрын 2012 оны 151 дүгээр

                                                                              тогтоолын хавсралт

БАРИЛГЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ,
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

 1.1. Энэхүү дүрмийг хөрөнгийн эх үүсвэр харгалзахгүйгээр Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэх, их засвар хийх Барилгын тухай хуулийн 3.1.4-т заасан инженерийн хийцтэй бүх төрлийн байгууламж (цаашид “барилга байгууламж” гэх)-ийн барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох, барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад  мөрдөнө.

1.2. Энэ дүрэмд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

1.2.1. “барилгын ажил эхлүүлэх” гэж Барилгын тухай хуулийн 13.2, 13.3-т заасны дагуу барилгын норм, нормативын баримт бичгийг баримтлан боловсруулж, магадлал хийсэн зураг төслөөр баригдах барилга байгууламжийн ажлыг гүйцэтгэх хуулийн этгээдэд барилгын ажил эхлүүлэх, зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг;

1.2.2. “барилгын ажил үргэлжлүүлэх” гэж тухайн барилга байгууламжид   үүссэн тодорхой нөхцөл, шалтгааны улмаас (хөрөнгө оруулагч, захиалагч буюу зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгч, мэргэжлийн болон хууль хяналтын байгууллагын шийдвэр, дүгнэлт гэх мэт) 1 сараас дээш хугацаагаар барилгын ажил зогссон шалтгаан болон зөрчил дутагдлыг арилгасан талаар үйл ажиллагааг нь зогсоосон байгууллагын шийдвэр, дүгнэлтийг үндэслэн ажил үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосноор барилгын ажил үргэлжлэх үйл ажиллагааг;

1.2.3. “барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах” гэж барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс (цаашид “комисс” гэх)-ын бүх гишүүд уг комиссын актад гарын үсэг зурж, баталгаажуулан, актын дугаар, барилга байгууламжийн паспорт олгосноор тухайн барилга байгууламжийг ашиглаж эхлэх үйл ажиллагааг.

Хоёр. Барилгын ажил эхлүүлэх үйл ажиллагаа

2.1. Барилгын ажлыг эхлүүлэх хүсэлтийг хөрөнгө оруулагч нь захиалагч буюу зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгчээр дамжуулан холбогдох байгууллагад тавина.

2.2. Барилга байгууламжийн газар олголт, төлөвлөлт, инженерийн шугам сүлжээтэй холбогдсон зөвшөөрлийн энэхүү дүрмийн 5 дугаар хавсралтын 1.1, 1.2, 1.3-т заасан үйл ажиллагааг аймаг, нийслэлийн захиргааны байгууллагын барилгын асуудал хариуцсан агентлагийн нэг цэгийн үйлчилгээгээр дамжуулан 30-35 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ.

2.3. Барилга байгууламжийн зориулалт, ач холбогдол, үйлчлэх хүрээ,  хийц бүтээцийн онцлогоос хамааруулан энэхүү дүрмийн 3 дугаар хавсралтад заасан ангиллын дагуу барилгын ажлыг эхлүүлэх зөвшөөрлийг холбогдох байгууллага нь 3 хоногийн хугацаанд олгоно.

2.4. Барилгын ажлыг эхлүүлэх зөвшөөрлийг энэхүү дүрмийн 4 дүгээр хавсралтын “А” гэсэн хэсэгт заасан бичиг, баримтыг мөн дүрмийн 3 дугаар хавсралтад заасан байгууллагын холбогдох албан тушаалтан хянасны үндсэн дээр дүрмийн 1 дүгээр хавсралтад заасан загварын дагуу барилгын ажлыг эхлүүлэх зөвшөөрөлд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан хөрөнгө оруулагч болон захиалагчид эсхүл зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгчид олгоно.

2.5. Барилгын ажлыг эхлүүлэх зөвшөөрлийг тухайн барилга байгууламж баригдаж дуусах хүртэл хугацаагаар олгоно. Зөвшөөрөл олгосноос хойш 1 жилийн хугацаанд ажил эхлээгүй тохиолдолд тухайн зөвшөөрөл хүчингүй болсонд тооцогдоно. Энэ тохиолдолд хөрөнгө оруулагч захиалагч буюу зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгчээр дамжуулан холбогдох байгууллагад дахин хүсэлт гаргаж шийдвэрлүүлнэ.

2.6. Зөвшөөрөл олгогч нь барилгын ажлыг эхлүүлэх шаардлага хангагдаагүй бол энэ талаар тодорхой үндэслэл бүхий хариуг хүсэлт гаргагчид ажлын 3 хоногт багтаан албан бичгээр өгнө.

Гурав. Барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх үйл ажиллагаа

3.1. Дор дурдсан тохиолдолд барилгын ажлыг зогссонд тооцно:

3.1.1. барилга байгууламжийн ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгосноос хойш 1 жилийн хугацаанд ажил нь эхлээгүй;

3.1.2. барилгын ажил 1 сараас дээш хугацаагаар дараахь шалтгаанаар зогссон:

3.1.2.1. барилгын ажлыг зогсоох талаар хууль хяналтын байгууллагын шийдвэр гарснаар;

3.1.2.2. барилгын ажлыг зогсоох талаар салбарын мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт гарснаар;

3.1.2.3. барилгын ажлыг захиалагч буюу зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгчийн шийдвэрээр зогсоосон.

3.2. Энэ дүрмийн 3.1-д заасны дагуу барилгын ажил зогссон шалтгаан болон зөрчил дутагдлыг арилгасан талаар барилгын үйл ажиллагааг зогсоосон байгууллагын шийдвэр, дүгнэлтийг үндэслэн ажил үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг холбогдох байгууллага 3 хоногт багтаан олгоно.

Дөрөв. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах үйл ажиллагаа

4.1. Барилгын тухай хуулийн 3.1.4-т заасан инженерийн хийцтэй бүх төрлийн байгууламж (цаашид “барилга байгууламж” гэх)-ийг ашиглалтад  оруулах үйл ажиллагааны явцад барилга байгууламжийг ашиглалтад  оруулах комисс (цаашид “комисс” гэх)  ажиллана.

4.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс  нь энэ дүрмийн    3 дугаар хавсралтад заасан бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулна.

4.3. Барилга байгууламжийн зориулалт, онцлогоос хамааруулан тухайн барилгын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, техник технологитой нь холбоотой салбарын төрийн захиргааны болон мэргэжлийн хяналтын байгууллага, холбогдох төрийн бус байгууллагын төлөөллийг комиссын бүрэлдэхүүнд оруулна.

4.4. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулах хүсэлтийг захиалагч буюу зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгч энэ дүрмийн 3 дугаар хавсралтад заасны дагуу комиссын үйл ажиллагааг зохион байгуулах байгууллагад хүргүүлнэ.

4.5. Захиалагч буюу зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгч комисс ажиллуулах хүсэлт гаргахдаа энэхүү дүрмийн 4 дүгээр хавсралтын “Б” гэсэн хэсэгт  заасан бичиг, баримт, холбогдох материалыг бүрдүүлсэн байна. Комиссын үйл ажиллагааг зохион байгуулах байгууллага баримт бичгийн бүрдлийг хянаж, барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

4.6. Зураг төсөл зохиогч, захиалагч буюу зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгч, гүйцэтгэгч талууд хамтран тухайн барилга байгууламжид техникийн болон чанарын үзлэг, шалгалт хийж дотоодын хяналтын дүгнэлт гаргана. Энэхүү дүгнэлтийг энэ дүрмийн 4.5-д заасан материалд хавсаргасан байна.

4.7. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдааны бэлтгэлийг комиссын нарийн бичгийн дарга, захиалагч буюу зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгч, гүйцэтгэгч хамтран зохион байгуулна.

4.8. Комиссын нарийн бичгийн дарга комиссын хуралдааныг зохион байгуулах, гишүүдийн ирцийг бүрдүүлэх, хуралдааны тэмдэглэл хөтөлж, баталгаажуулах, акт үйлдэх ажлыг хариуцна.

4.9. Комиссын гишүүн хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хуралдаанд оролцох боломжгүй бол комиссын даргад хуралдаан эхлэхээс 1 хоногийн өмнө урьдчилан мэдэгдсэн байна.

4.10. Комиссын хуралдаанаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг барилга байгууламжийн захиалагч буюу зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгч гаргаж гүйцэтгэлийг холбогдох  байгууллагаар баталгаажуулсан байна.

4.11. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын актад дугаар олгох, мэдээллийн санг хөтлөх үйл ажиллагааг энэхүү дүрмийн 3 дугаар хавсралтад заасан барилга ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах байгууллага хариуцан гүйцэтгэнэ.

4.12. Комисс нь дараахь  эрх,  үүрэгтэй:

4.12.1. комисс нь Барилгын тухай хууль, барилгын норм, нормативын бичиг, баримтад заасан шаардлагыг хангасан барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах үүрэг хүлээнэ;

4.12.2. комиссын гишүүдийн санал дүгнэлтийг үндэслэн эцсийн шийдвэр гаргана. Энэхүү  шийдвэр  нь  Барилгын  тухай  хууль   болон  бусад  хууль  тогтоомжид нийцсэн  байна;

4.12.3. комисс гишүүдийн 2/3-оос доошгүй нь ирснээр ажиллана. Комиссын гишүүд мэргэжлийн  чиглэлээрээ дараахь үүргийг гүйцэтгэж, санал дүгнэлтийг танилцуулж ажиллана: 

4.12.3.1. барилга байгууламжийн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилт,  барилга угсралтын ажлын чанар болон хүний ажиллаж амьдрах таатай орчин, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй аюулгүй байдлыг хангасан эсэх талаар нарийвчлан шалгаж, дүгнэлт гаргах;

4.12.3.2. барилга байгууламжийн техникийн баримт бичгийн бүрдүүлэлтийг хийсэн   ажилтай уялдуулан үзэх;

4.12.3.3. барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн угсралт, технологийн дамжлага, инженерийн шугам сүлжээний ажил нь, зураг төсөл, барилга техникийн болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцөл, галын норм, дүрэм, стандартын шаардлагыг хангасан эсэхийг нарийвчлан шалгаж, үнэлэлт дүгнэлт гаргах;

4.12.3.4. өргөх байгууламж, суурилагдсан тоног төхөөрөмж, технологийн дамжлага, инженерийн шугам сүлжээнд сорилт туршилт, тохируулга, зүгшрүүлэлт  хийсэн байдал, үйлдвэрлэл, ажил, үйлчилгээ явуулах, ашиглахад бэлэн эсэхийг шалгаж дүгнэх;

4.12.3.5. барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээний угсралт, засвар шинэчлэлтийн ажлыг  дутуу буюу чанаргүй хийсэн, хууль тогтоомж, норм, дүрмийн заалт,  стандартын шаардлага зөрчсөн бол комисс ажиллахыг тодорхой хугацаагаар хойшлуулах, ноцтой зөрчил илэрсэн тохиолдолд холбогдох байгууллагаар шалгуулж шийдвэрлүүлэх.

4.12.4. шаардлага хангахгүй үйл ажиллагаа явуулсан, Барилгын тухай, Хот байгуулалтын тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, тогтоомж, барилгын норм, нормативын бичиг, баримтын заалтыг ноцтойгоор зөрчсөн гүйцэтгэгч, зураг төслийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн эрхийг цуцлуулах  саналыг тусгай зөвшөөрөл олгогч байгууллагад тавина;

4.12.5. технологийн болон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний харилцан уялдаагүй барилга  байгууламжийг хэсэгчлэн ашиглах шийдвэрийг гаргана;

4.12.6. барилга байгууламж,  тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээний угсралт, засварын ажлыг дутуу буюу чанаргүй хийсэн, хууль  тогтоомж,  норм, дүрэм, стандарт, техникийн  нөхцөлийн заалтын шаардлага  хангаагүй   болон барилгын ажлын явц, чанарт тавигдсан хяналтад байгаа, тусгай зөвшөөрөл олгосон байгууллага, захиалагч буюу зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн этгээд, зураг төсөл зохиогч, хангагч байгууллагаас тавьсан шаардлага, дүгнэлтийн биелэлтийг хангаагүй  тохиолдолд комисс  ажиллахаас татгалзах;

4.12.7. комиссын гишүүд  мэргэжлийнхээ чиглэлээр илэрсэн зөрчил дутагдлыг бүрэн арилгуулсны дараа энэхүү дүрмийн 2 дугаар хавсралтад заасан актад гарын үсэг зурж баталгаажуулна. Зөрчил дутагдлыг 14 хоногт бүрэн арилгасан байна. Комиссын актыг баталгаажуулаагүй тохиолдолд комисс дахин ажиллах бөгөөд үүнтэй холбогдож гарах зардлыг захиалагч хариуцна;

4.12.8. ашиглалтад оруулах барилга байгууламж нь Барилгын тухай, Хот байгуулалтын тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль болон бусад хууль, тогтоомж, барилгын норм, нормативын бичиг, баримтын заалтыг ноцтой зөрчсөн, зөрчлийг арилгах боломжгүй тохиолдолд энэ тухай эрх бүхий байгууллагад холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу санал хүргүүлэх.

4.12.9. ашиглалтад орсон тухайн барилга байгууламжийн зураг төсөл, бичиг, баримтыг архивт хүлээлгэж өгөх, мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгүүлэх.

4.13. Захиалагч буюу зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгч,  гүйцэтгэгч нь дараахь эрх үүрэгтэй:

4.13.1. комисс ажиллах нөхцөлийг хангаж гарах зардлыг хариуцах, шаардлагатай бол комисс томилсон байгууллагын дэмжлэг туслалцаа авах;

4.13.2. барилга байгууламжийн угсралтын ажил дутуу, чанаргүйгээс болж дахин комисс ажиллуулах тохиолдолд түүнтэй холбогдон гарах зардлыг хариуцах;

4.13.3. комиссын хуралдааны тэмдэглэл, комиссын өгсөн санал, дүгнэлтийн биелэлтийг гаргаж  баталгаажуулах;

4.13.4. энэхүү дүрмийн 4 дүгээр хавсралтад заасан ил, далд ажлын гүйцэтгэлийн актууд (гарын үсэг, тамга тэмдэг бүрэн гүйцэд, бичилт бүрэн    байх)-ыг  холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаар баталгаажуулан, фото зургийг материалд хавсарган бичиг, баримтын товъёог хийсэн байх;

4.13.5. барилгын ажилд хэрэглэсэн түүхий эд, материал, бүтээц эдэлхүүний үйлдвэрийн паспорт, гарал үүсэл, тохирлын болон техникийн гэрчилгээ, чанарын баталгааг холбогдох ил, далд ажлын актад хавсаргасан байх;

4.13.6. барилгын ажлын үе шатны хяналтын болон захиалагч, зураг төслийн байгууллагын гаргасан акт, албан шаардлага,  дүгнэлтийн биелэлтийг гүйцэтгэгчтэй хамтран гаргасан байх;

4.13.7. барилга байгууламжийн болон гадна, дотор инженерийн шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн зураг гарган материалд хавсаргах;

4.13.8. барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг гүйцэтгэх явцын барилгын ажлын тэмдэглэл (талбайн журнал)-ийг зохих ёсоор хөтөлж захиалагчид хүлээлгэн өгөх;

4.13.9. комисс ажиллах үед зураг төсөл зохиогчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлтийг зураг төслийн байгууллагын хамт гаргаж, биелэлтийг хангуулах;

4.13.10. Барилгын тухай хуулийн 12.4-т заасны дагуу барилга байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авснаас хойш түүний чанар, аюулгүй байдлыг барилгын гүйцэтгэгч хариуцсан талаархи баталгаа гаргах.

--------оОо-------

2013 оны хөрөнгө оруулалт

2013 оны 02-р сарын 28 Нийтэлсэн Д.Нямтулга
ХОВД АЙМГИЙН 2013 ОНЫ УЛСЫН БОЛОН, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ
д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр Байршил Хүчин чадал Эхлэх, дуусах хугацаа Төсөвт өртөг Гүйцэтгэгч Зураг төсөв
ШИНЭ БАРИЛГА
1 1-р сургуулийн өргөтгөл Жаргалант сум 440 хүүхэд 2013 1 500.0 Нарт дизайн ХХК
2 Сургуулийн барилгын өргөтгөл Чандмань 8 ангитай сургуулийн өргөтгөл 2013 750.0 "БЯЦО" ХХК Харандаа ХХК
3 Сургуулийн барилгын өргөтгөл Дөргөн сум 8 ангитай сургуулийн өргөтгөл 2013 750.0 Ховдын Хаш өргөө ХХК Харандаа ХХК
4 Сургуулийн барилгын өргөтгөл Үенч сум 320 хүүхэд 2013 1 300.0 Марал проект ХХК
5 Спорт заалны барилга Ховд сум 36х15м -н хэмжээтэй спорт заал 2013 470.0 "Цагаан Бөлбөө" ХХК Алтайн газрын хүч ХХК
6 Цэцэрлэгийн барилга Мөст сум 100 хүүхдийн цэцэрлэг 2012-2013 100.0 "БИСЭТ" ХХК ТЭТҮ ХХК
7 Цэцэрлэгийн барилга Жаргалант сум 100 хүүхдийн цэцэрлэг 2012-2013 135.0 "Буянтын боргио" ХХК ТЭТҮ ХХК
8 Нутгийн удирдлагын ордон Дуут сум ЗДТГ-н байр 2012-2013 480.0 Бяцхан хүүхдүүд ХХК Тоонот констракшн ХХК
9 Нутгийн удирдлагын ордон Мөнххайрхан сум ЗДТГ-н байр 2012-2013 480.0 ББМЗЗТ ХХК Тоонот констракшн ХХК
10 Нутгийн удирдлагын ордон Цэцэг сум ЗДТГ-н байр 2012-2013 480.0 Гурван хажинга трейд ХХК Тоонот констракшн ХХК
11 Спорт цогцолбор Манхан сум 500 хүний суудалтай 2012-2013 600.0 Жаргалант луу ХХК Барилга байгууламж ХХК
12 Урлаг, спортын цогцолборын төв Үенч сум 350 хүний суудалтай 2013 382.0 Марал проект ХХК
13 Соёл, спортын цогцолборын барилга Жаргалант сум - 2013 600.0 Барилга байгууламж ХХК
14 Сургуулийн дотуур байрны барилга Мөст сум 100 хүүхэд 2013 700.0 Барилга байгууламж ХХК
15 Сум дундын прокурорын газар Булган сум - 2013 450.0 Чулуутын багш ХХК
16 ЭМТ хашаа мооргийн барилга Манхан сум - 2013 100.0
17 Өндөр чадвартай эмч нарын орон сууц Жаргалант сум - 2013 300.0 Худалдан авах
18 Сургуулийн барилга Булган сум 320 хүүхэд 2013 1.8 Чулуутын багш ХХК
ЗАСВАР
1 Гаалийн газрын сантехникийн засвар Жаргалант сум - 2013 20.0
2 ЭМТ-н барилгын их засвар Ховд Мөнххайрхан 15 ортой 2013 100.0 "Алтайн газрын хүч" ХХК
3 Баянбулаг хүүхдийн зуслан Жаргалант сум 200 хүүхдийн 2013 200.0 "Алтайн газрын хүч" ХХК
4 ЗДТГ-н байрны засвар Жаргалант сум - 2013 300.0 ББМЗЗТ ХХК
"ХОВД АЙМГИЙН ЗАЛУУ ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН ХОЛБОО" ТББ-аас санаачлан зохион байгуулсан барилгын салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын дунд “СПОРТ НААДАМ -2012” өдөрлөгийг зохион явууллаа. Өдөрлөг 2012.12.07- 2012.12.09-ны хооронд гар бөмбөг, сагсан бөмбөг, ширээний теннисний төрөл, мөн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын дарга, захиралуудын дунд снукер биллярдийн тэмцээнийг тус тус зохион байгуулав.

Өдөрлөгт Ховдын-Тулга ХХК, Хаш-ӨргөөХХК, ББМЗЗТ ХХК, Ховдын өргөө ХХК, Асьфа констракшн ХХК, БИСЭТ ХХК, Вестерн Холд ХХК, Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба, “Жаргалант луу” ХХК, “Цахилгаан түгээх сүлжээ” ХХК, “Алтайн буйлааст”ХХК, “Шим-Ус”ХХК, ГХГЗЗГазар, “Авга ач нар”ХХК, Мэргэжлийн хяналтын газар, Ховд-ЮхоХХК, Дулааны “Бадамлах дөл”ХХК, “Турлиахт”ХХК зэрэг 18 байгууллагын 200 гаруй ажилчин, инженер, техникийн ажилтан, албан хаагчид оролцов.

Тэмцээний багийн дүнгээр:

1. “Ховдын өргөө” ХХК - 10 оноогоор 1-р байр шилжин явах цом

2. “Мэргэжлийн хяналтын газар” - 7 оноогоор 2-р байр

3. “Цахилгаан түгээх сүлжээ” ХХК - 6 оноогоор 3-р байр

Гар бөмбөгийн тэмцээнд

1. “Шим-Ус” ХХК 1-р байр алтан медаль

2. “Мэргэжлийн хяналт газар 2-р байр мөнгөн медаль

3. “Цахилгаан түгээх сүлжээ” ХХК 3-р байр хүрэл медаль

Сагсан бөмбөгийн тэмцээнд

1. “Цахилгаан түгээх сүлжээ” ХХК 1-р байр алтан медаль

2. “Ховдын өргөө” ХХК 2-р байр мөнгөн медаль

4. “Мэргэжлийн хяналт” 3-р байр хүрэл медаль

Теннисний тэмцээнд эрэгтэй

1. “Вестерн Холд” ХХК-ний Т.Бат-эрдэнэ 1-р байр алтан медаль

2. “Ховдын өргөө” ХХК-ний Ц.Нямдаваа 2-р байр мөнгөн медаль

3. “Мэргэжлийн хяналт” газрын Ү.Ганболд 3-р байр хүрэл медаль

Теннисний тэмцээнд эмэгтэй

1. “БИСЭТ” ХХК-ний С.Үүрцолмон 1-р байр алтан медаль

2. “Ховдын өргөө” ХХК-ний Цэцэгмаа 2-р байр мөнгөн медаль

3. “Ховдын Тулга” газрын Д.Дуламсүрэн 3-р байр хүрэл медаль

Байгууллын дарга, захирлуудын дундах снукер, биллярдийн тэмцээнд

1. “Мэргэжлийн хяналтын газар”-ын Ү.Ганболд 1-р байр алтан медаль

2. “Шим-Ус” ХХК-ний А.Пүрэв-Очир 2-р байр мөнгөн медаль

3. “Ховдын өргөө” ХХК-ний захирал М.Ганзориг 3-р байр хүрэл медаль тус тус шагнагдав.

“Ховд аймгийн залуу инженерүүдийн холбоо” ТББ

Барилгын угсралт, заслалын ажлын жишиг үнэлгээ

2012 оны 05-р сарын 17 Нийтэлсэн Д.Нямтулга

Ажлын нэр

Хэмжих нэгж

Ажлын хөлсны доод хэмжээ

Ажлын хөлсны дээд хэмжээ

1

Суурийн нүх ухах

м3

4,000

6,500

2

Хаалганд нугас цоож суулгах /ком/

ширхэг

15,000

18,000

3

Паркетан шал угсрах

м2

5,500

8,500

4

Чулуун будаг хийх /эмульс/

м2

3,500

6,500

5

Паар будах

ширхэг

2,500

4,800

6

Гадна хана шавардах

м2

3,500

5,500

7

1 өрөө байрны ердийн засвар

ширхэг

600,000

900,000

8

2 өрөө байрны ердийн засвар

ширхэг

800,000

1,000,000

9

3 өрөө байрны ердийн засвар

ШИРХЭГ

800,000

1,400,000

10

Гипсэн хавтангаар хана хийх

м2

5,500

7,500

11

Дээврийн дулаалга хийх

м2

8,000

10,000

12

Дээврийн парпед төмөр хийх

м2

6,500

8,500

13

Салхивчны яндан өрөх

м2

5,500

7,500

14

Дээврийн ус буулгагч хийх

м2

5,500

7,500

15

Ус тусгаарлагч хийх

м2

5,500

7,500

16

Парпедны шавардлага хийх

м2

3,000

5,000

17

Дам нуруу буюу 10 см-с доош

м2

1,500

1,800

18

Дүүжин тааз угсрах

м2

5,500

6,500

19

Суурийн бетон цутгах

м3

6,000

9,000

20

Төмөр бетон хийц цутгах

м3

6,800

7,800

21

Шалны бетон цутгах

м3

4,800

5,500

22

Дам нуруу багананд шавардлага хийх

м2

3,500

4,500

23

Хана таазны нөхөөс шавардлага хийх

ширхэг

1,000

2,000

24

Хана, тааз эмульсэн будгаар будах

м2

1,000

1,500

25

Хананд обой наах

м2

1,500

2,800

26

Тосон будгаар будах

м2

1,800

2,500

27

Хананы плита наах

м2

6,500

9,500

28

Шалны плита наах

м2

5,500

8,500

29

Явган замын хавтан наах

м2

10,000

12,000

30

Хана, шатны чулуу наах

м2

10,000

14,000

31

Хаалга будах /хуучин/

ширхэг

7,500

9,500

32

Хаалга будах /шинэ/

ширхэг

8,000

8,000

33

Зүлгүүр тавих /хана, тааз/

м2

500

800

34

00-н өрөөнд дэвсгэр шавар

м2

4,000

6,000

Барилгын материалын үнэ ханш

2012 оны 05-р сарын 17 Нийтэлсэн Д.Нямтулга
Хучилтын нүхтэй хавтан (орос технологи)

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ Урт Жин Өргөн /мм/ Өндөр /мм/
1 ХНХ 63 - 12 ш
310,000
6260
2,2тн
1190
220
2 ХНХ 59 - 12 ш
251,500
580
2,1тн
790
220
3 ХНХ 59 - 08 ш
184
5860
1,4тн
790
220
4 ХНХ 53 - 12 ш
234,000
5260
1,8тн
790
220
5 ХНХ 53 - 08 ш
165,000
5260
1,3тн
790
220
6 ХНХ 47 - 12 ш
186,000
4660
1,6тн
1190
220
7 ХНХ 29 - 12 ш
109,000
2860
1,0тн
1190
220
8 ХНХ 63 -08 ш
223,000
6260
1,5тн
790
220
Хучилтын нүхтэй хавтан (хаятад технологи)

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ Урт Жин Өргөн /мм/ Өндөр /мм/
1 ГХНУХ 63 - 12 ш
208,000
6260
1,9тн
1180
185
2 ГХНУХ 63 - 08 ш
168,000
6260
1,2тн
780
185
3 ГХНУХ 59 - 12 ш
188,000
5860
1,7тн
1180
185
4 ГХНУХ 59 - 08 ш
158,000
5860
1,1тн
78
185
5 ГХНУХ 29 - 12 ш
108,000
2860
0,8тн
1190
185
Хашаа ба түүний суурь

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ Урт Жин Өргөн /мм/ Өндөр /мм/
1 ХБХ - 1 ш
110,000
2500
10тн
-
3000
2 ХБХ - 2 ш
182,000
4000
1,65тн
-
2500
3 ХБС ш
50,000
1200
1,0тн
800
600
Хучилтын хавиргат

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ Урт Жин Өргөн /мм/ Өндөр /мм/
1 ХХХ 60 -15 ш
185,000
6000
1,7тн
1500
300
Зоорийн ханын гулдмай

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ Урт Жин Өргөн /мм/ Өндөр /мм/
1 ЗХГ - 4 ш
59,000
2380
1,31тн
400
580
2 ЗХГ - 5 ш
72,000
2380
1,64тн
500
580
3 ЗХГ - 6 ш
85,000
2380
1,96тн
600
580
Суурийн гулдмай

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ Урт Жин Өргөн /мм/ Өндөр /мм/
1 СГ - 8 ш
78,000
2380
1,4 тн
800
300
2 СГ - 10 ш
65,000
2380
1,5 тн
1000
300
3 СГ - 12 ш
106,500
2380
1,75 тн
1200
300
4 СГ - 14 ш
117,500
2380
2,1 тн
1400
300
5 СГ - 16 ш
133,500
2380
2,47 тн
1600
300
Товарын армот

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ Урт Жин Өргөн /мм/ Өндөр /мм/
1 То.А кг
2,800
-
-
-
-
Ханын нүхтэй гулдмай (блок)

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ Урт Жин Өргөн /мм/ Өндөр /мм/
1 ХНГ - 1 ш
700
390
0,01 тн
90
190
2 ХНГ - 2 ш
1,100
390
0,019 тн
190
190
3 ХНГ - 3 ш
1,700
390
0,03 тн
240
190
Цахилгаан шонгийн хөл

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ Урт Жин Өргөн /мм/ Өндөр /мм/
1 ЦШХ 4,5 ш
125,000
-
-
-
-
Замын хашлага

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ Урт Жин Өргөн /мм/ Өндөр /мм/
1 ЗХ - 110х25 ш
10,000
750
0,09тн
160
320
Хар труба

Нэр төрөл Гангийн марк Хэмжээ Тонны үнэ /төг/ 1м-ийн үнэ
1 1 Q235B

1,260,000
1,600
2
Q235B

1,320,000
23,800
3
Q235B

1,320,000
18,700
4
Q235B

1,320,000
14,500
5
Q235B

1,290,000
10,900
6
Q235B

1,290,000
8,100
7
Q235B

1,290,000
6,300
8
Q235B

1,260,000
4,900
9
Q235B

1,260,000
3,900
10
Q235B

1,260,000
3,000
11 1 Q235B

126,000
2,100
12
Q235B

1,320,000
41,800
Цайрдсан труба

Нэр төрөл Гангийн марк Хэмжээ Тонны үнэ /төг/ 1м-ийн үнэ
1 Размер ф50мм Q245

1,480,000
7,250
2 Размер ф15мм Q245

1,480,000
1,900
3 Размер ф219мм Q245

1,500,000
47,500
4 Размер ф59мм Q245

1,500,000
25,800
5 Размер ф133мм Q245

1,500,000
20,300
6 Размер ф108мм Q245

1,500,000
16,500
7 Размер ф89мм Q245

1,500,000
126,000
8 Размер ф76мм Q245

1,500,000
9,400
9 Размер ф40мм Q245

1,480,000
5,700
10 Размер ф25мм Q245

1,480,000
3,550
11 Размер ф20мм Q245

1,480,000
2,460
12 Размер ф273мм Q245

1,500,000
65,000
13 Размер ф32мм Q245

1,480,000
4,600
Булан төмөр

Нэр төрөл Гангийн марк Хэмжээ Тонны үнэ /төг/ 1м-ийн үнэ
1 Размер 25х25х3 Q235

1,180,000
1,400
2 Размер 125х125х10 Q235
6м-9м
1,330,000
25,800
3 Размер 125х125х8 Q235
6м-9м
1,300,000
19,200
4 Размер 100х100х10 Q235
6м-9м
1,300,000
19,200
5 Размер 100х100х8 Q235
6м-9м
1,300,000
15,800
6 Размер 90х90х8 Q235
6м-9м
1,300,000
14,500
7 Размер 80х80х8 Q235

1,280,000
12,800
8 Размер 80х80х7 Q335

1,280,000
12,100
9 Размер 75х75х6 Q235

1,280,000
9,350
10 Размер 75х75х5 Q235

1,280,000
8,800
11 Размер 70х70х6 Q235

1,280,000
8,300
12 Размер 63х63х5 Q235

1,280,000
6,150
13 Размер 50х50х5 Q235

1,250,000
4,700
14 Размер 40х40х4 Q235

1,180,000
2,900
15 Размер 30х30х2,2 Q235

1,180,000
1,880
16 Размер 140х140х10 Q235
6м-9м
1,330,000
28,500
Швелер

Нэр төрөл Гангийн марк Хэмжээ Тонны үнэ /төг/ 1м-ийн үнэ
1 Размер №5 Q235

1,250,000
7,200
2 Размер №5 Q235
12
1,250,000
39,750
3 Размер №25 Q235
6м-9м
1,250,000
31,500
4 Размер №22 Q235
6м-9м
1,250,000
26,300
5 Размер №20 Q235
6м-9м
1,250,000
23,000
6 Размер №18 Q235
6м-9м
1,250,000
17,800
7 Размер №14 Q235

1,250,000
15,800
8 Размер №12 Q235

1,250,000
13,000
9 Размер №10 Q235

1,250,000
10,800
10 Размер №8 Q235

1,250,000
9,000
11 Размер №6 Q235

1,250,000
7,600
12 Размер №30 Q235
12
1,250,000
39,750
Лист

Нэр төрөл Гангийн марк Хэмжээ Тонны үнэ /төг/ 1мкв-ийн үнэ
Круг-А1

Нэр төрөл Гангийн марк Хэмжээ Тонны үнэ /төг/ 1м-ийн үнэ
Арматур

Нэр төрөл Гангийн марк Хэмжээ Тонны үнэ /төг/
1 Размер ф12мм Q235

1,200,000
2 Размер ф10 Q235

1,200,000
3 Размер ф14мм Q235

1,200,000
4 Размер ф16мм Q235

1,200,000
5 Размер ф18мм Q235

1,200,000
6 Размер ф20мм Q235

1,200,000
7 Размер ф25мм Q235

1,200,000
8 Размер ф28мм Q235

1,200,000
9 Размер ф32мм Q235

1,200,000
Полоса

Нэр төрөл Гангийн марк Хэмжээ Тонны үнэ /төг/ 1м-ийн үнэ
Хашааны бэлдэц хөндий квадрат

Нэр төрөл Гангийн марк Хэмжээ 1м-ийн үнэ
1 Размер 15х15 Q245

1,000
2 Размер 40х40 Q215

3,300
3 Размер 30х30 Q215

2,150
4 Размер 25х25 Q215

1,850
5 Размер 20х30 Q215

2,300
6 Размер 20х20 Q215

1,500
7 Размер 20х10 Q245

1,200
8 Размер 40х20 Q215

2,700
9 Размер 40х60 Q315

5,900
10 Размер 50х50 Q215

4,900
11 Размер 50х30 Q215

4,000
12 Размер 50х25 Q215

3,500
Двухтвар

Нэр төрөл Гангийн марк Хэмжээ Тонны үнэ /төг/ 1м-ийн үнэ
1 Размер 10 Q245

1,400,000
13,500
2 Размер 30 Q245

1,400,000
55,000
3 Размер 25*12.0*8 Q245

1,400,000
44,400
4 Размер 25*11.5*8 Q245

1,400,000
42,500
5 Размер 22 Q245

1,400,000
37,000
6 Размер 20 Q245

1,400,000
31,400
7 Размер 18 Q245

1,400,000
27,500
8 Размер 16 Q245

1,400,000
23,000
9 Размер 14 Q245

1,400,000
19,200
10 Размер 12 Q245

1,400,000
17,850
11 Размер 36*14*10 Q245
12м
1,400,000
68,000
ГОСТ 3262-75 ст/м-СТ2ПС цайрдсан хоолой

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Урт 1м-ийн үнэ 1 тн-ийн үнэ
1 ДУ 15х2.65 тн
7.5 м
2,896
2,211,000
2 ф133 х5.0 тн
5.9 м
40,096
2,541,000
3 ф 114 х4.5 тн
5.9 м
30,873
2,541,000
4 ДУ 80 х 4.0 тн
5.9 м
21,191
2,541,000
5 ДУ 65 х 4.0 тн
5.9 м
17,787
2,541,000
6 ДУ 50 х 3.5 тн
5.9 м
12,668
2,596,000
7 ДУ 32 х 3.2 тн
5.9 м
8,021
2,596,000
8 ДУ 25 х 3.2 тн
5.9 м
6,204
2,596,000
9 ДУ 20 х 2.8 тн
5.9 м
4,439
2,596,000
10 ДУ 40 х 3.5 тн
5.9 м
10,046
2,596,000
11 ф159 х5.0 тн
5.9 м
48,253
2,541,000
ГОСТ 3262-75 ст/м-СТ2ПС ус ба хий дамжуулах хоолой /хар/

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Урт 1 тн-ийн үнэ 1м-ийн үнэ
1 ДУ 20 х 2.8 тн
8 м
2,211,000
3,670
2 ДУ 25 х 3.2 тн
6 м
2,211,000
5,284
3 ДУ 32 х 3.2 тн
9.1 м
2,211,000
6,831
4 ДУ 40 х3.5 тн
9.2 м
2,211,000
8,490
5 ДУ 15 х 2.8 тн

2,211,000
2,874
6 ДУ 50 х 3.5 тн
9.2 м
2,210,000
10,789
ГОСТ 8732-78 ст/м-20 оёдолгүй ган хоолой

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Урт 1 тн-ийн үнэ 1м-ийн үнэ
1 ф 273 х8.0 тн
8-12м
2,541,000
132,843
2 ф 219 х 8.0 тн

2,541,000
106,188
3 ф 159х7.0 тн

2,211,000
59,387
4 ф 133 х 5.0 тн

2,211,000
35,486
5 ф 159 х 5.0 тн

2,211,000
43,247
6 ф 108 х 4.5 тн
10.2 - 10.3 м
2,211,000
25,492
7 ф 89 х 4.0 тн

2,211,000
18,528
8 ф76 х3.5 тн
6 м
2,211,000
13,929
9 ф 60х4.0 тн

2,376,000
13,115
10 ф38х4.0 тн
6 м
2,541,000
8,512
11 ф 32 х 4.0 тн
6 м
2,541,000
7,191
12 ф 32 х3.5 тн
7 м
2,530,000
6,223
ГОСТ 8734-75 ст/м-20 оёдолгүй ган хоолой

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Урт 1 тн-ийн үнэ 1м-ийн үнэ
1 ф 25х3.0 тн

3,201,000
5,217
ТУ-14-3Р-55-201 ст/м-20

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Урт 1 тн-ийн үнэ 1м-ийн үнэ
1 ф 89 х 4.0 тн
жигд бус
3,201,000
27,464
2 ф 83 х3.5 тн
жигд бус
2,800,000
19,656
ГОСТ 10704-91 ст/м-10

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Урт 1 тн-ийн үнэ 1м-ийн үнэ
1 ф 40 х 1.5 тн

2,376,000
3,521
ГОСТ 17375-2001 ст/м-20 оёдолгүй

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Урт 1 тн-ийн үнэ 1м-ийн үнэ
Сан Ши Му ХХК-ийн Шатдаггүй хөөсөнцөр (Утас: 55253972, 99899699)

Нэр төрөл Нягт /1кг- 1м3/ 3см 16ш 4см 12ш 5см 10ш 8см 6ш 10см 5ш 15см 3ш
1 Хэмжээ /1м3 - 2м х 1м х 0.53м/ 36000 10кг
2,250
3,000
3,600
6,000
7,200
10,300
2 Хэмжээ /1м3 - 2м х 1м х 0.53м/ 42000 12кг
2,625
3,500
4,200
7,000
8,400
12,000
3 Хэмжээ /1м3 - 2м х 1м х 0.53м/ 51000 16кг
3,250
4,350
5,200
8,700
10,400
14,900
4 Хэмжээ /1м3 - 2м х 1м х 0.53м/ 61000 18кг
3,875
5,200
6,200
10,300
12,400
17,700
5 Хэмжээ /1м3 - 2м х 1м х 0.53м/ 71000 20кг
4,500
6,000
7,200
12,000
14,400
20,500
6 Хэмжээ /1м3 - 2м х 1м х 0.53м/ 81000 22кг
5,125
6,900
16,400
13,700
16,200
23,500
7 Хэмжээ /1м3 - 2м х 1м х 0.53м/ 91000 24кг
5,690
7,580
9,100
15,170
18,200
27,300
8 Хэмжээ /1м3 - 2м х 1м х 0.53м/ 101000 26кг
5,750
7,700
9,200
15,400
18,400
26,300
9 Хэмжээ /1м3 - 2м х 1м х 0.53м/ 121000 30 кг
7,250
9,700
11,600
19,500
23,200
33,200
10 Хэмжээ /1м3 - 2м х 1м х 0.53м/ 131000 34 кг
8,125
10,900
13,000
21,700
26,000
37,200
11 Хэмжээ /1м3 - 2м х 1м х 0.53м/ 141000 40кг
9,100
12,500
14,500
24,200
29,000
41,500
Цонжай ХХКшатдаггүй хөөсөнцөр

Нэр төрөл Нягт /1кг- 1м3/ 3см 16ш 4см 12ш 5см 10ш 8см 6ш 10см 5ш 15см 3ш
Элс, цемент, тоосго

Нэр төрөл Плита,хаалга,паркетан шал Хэмжих нэгж Бөөний үнэ Нэгжийн үнэ
1 Хятад цемент/4.25/
1тн
130,000
135,000
2 явган замын хавтан

15,000
15,000
3 хайрга
5;10
40,000
40,000
4 элс
том машин
290,000
300,000
5 Эрэл цемент/задгай/
тн
165,000
165,000
6 Өнгөлгөөний блок
ш
650
650
7 Хайрга
0,5-ийн
60,000
60,000
8 Элс
портер
40,000
40,000
9 Монгол тоосго
ш
650
650
10 Эрэл цемент/Савласан/
1тн
170,500
173,500
11 Хөтөл цемент/Савласан/ ОРС 20 42,5
1тн
170,610
170,610
12 Хөтөл цемент/Савласан/ РС 52,5
1тн
191,389
189,389
13 Хөтөл цемент/Задгай/ РС 52,5
1тн
176,143
176,143
14 Хятад тоосго
ш
130
135
15 Хөтөл цемент/Задгай/ ОРС 20 42,5
1тн
155,350
155,350
Модны захад зарагдаж буй модон материал

Нэр төрөл Плита,хаалга,паркетан шал Хэмжих нэгж Бөөний үнэ Нэгжийн үнэ
1 Хар модон палк

23,000
24,000
2 Хуурай палк
ш
14,500
15,000
3 Брүс 5х5 /6ш /
1 боодол
14,500
15,000
4 Нарсан банз 5см
1куб
300,000
320,000
5 Хар модон прүс 5*7
боодол
4,200
4,000
6 Нарсан банз 3см
1куб
180,000
190,000
7 Брүс 5х5 /9ш /
1боодол
17,500
18,000
8 Банз 2см х 2м (120ш)
1м3
150,000
150,000
9 Нарсан палк 4мх15смх15см
ш
26,000
28,000
10 Банз 3см (80ш)
1м3
150,000

150,000


1. Арматур: D х D х 0,00617 


   Тайлбар: D – арматурын диаметр
   0,00617 - тогтмол коэфциент
   Жишээ нь 1метр ф18АIII-ийн жинг бодвол:
   18 х18х 0,00617 = 2,0
2. Труба: (D - Dханын зуз) х D ханын зуз х0,002466

    Тайлбар: D –трубаны диаметр
    Dханын зуз – трубаны ханын зузаан
    0,002466 - тогтмол коэфциент
   Жишээ нь 1метр ф100, ханын 6мм -ийн жинг бодвол:
   (100 -6) х 6 х 0,002466 = 1,39кг

Зөвхөн барилгынханд зориулсан маркетинг стратегийн сургалт болно

2012-05-13 15:52

СУРГАЛТЫН НЭР: CONSTRUCTION MARKETING

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ: Зөвхөн барилгын салбарынханд зориулсан маркетинг стратеги төлөвлөлтийн аргачлал, шинэ санаа, жишээ пресентаци

ХААНА: "Нарантуул" зочид буудал 3 давхарт хурлын танхим

ХЭЗЭЭ: 2012 оны 05-р сарын 21-24-ний хооронд явагдана.

"CONSTRUCTION MARKETING" сургалтыг Барилгын Зөвлөгөө Мэдээллийн төвийн дэргэд тусгай судалгаа явуулж байсан туршлагатай, мэргэшсэн “Бодит Маркетинг” төрийн бус байгууллагын менежер Ч.Даваадалай, Б.Алтан-Оргил нар удирдан явуулна.

СУРГАЛТЫН ЦАГ: Нийт 4 өдрийн 10 цагийн сургалт Өдөрт 2-3 цагийн хичээлтэй бөгөөд хичээл тус бүр хөдөлгөөнт анимашн үзүүлэнтэй, лекц, семинар гэсэн хэсгүүдээс бүрдэж орно.

ГАРЫН АВЛАГА: Хүн бүрт сургалттай холбоотой пресентацийн хэвлэмэл хуудас, маркетинг төлөвлөлтийн пресентацийг файлаар олгоно.

ТӨГСӨГЧИД: Сертификат, төгсөгчдийн зураг

Сургалтын төлбөр:  Гишүүн байгууллага     150.000₮
                                       Гишүүн биш                   180.000₮

Бүртгэл хариуцсан ажилтан: Х.Одонтуяа 99907814, 77113333

Ерөнхий зохион байгуулагч: Барилгын Зөвлөгөө Мэдээллийн Төв
Зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөлтэй 292,

Барилгын ажил эрхлэх хүрээнд 1520 аж ахуй нэгж байгууллагууд байна.

 Дэлгэрэнгүй»

Танилцуулга

2012 оны 04-р сарын 09 Нийтэлсэн Д.Нямтулга

Танилцуулга

Албыг анх 1998 онд батлагдсан Монгол улсын “Хот байгуулалтын тухай” хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.3 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2006 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн “Үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай” 137 тоот тушаалаар байгуулах суурь тавигдсан билээ.

Үүний дараа Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 245 тоот тогтоолоор “Барилга, хот байгуулалтын алба байгуулах тухай” шийдвэрлэж улмаар аймгийн Засаг даргын 198 тоот захирамжаар 2006 оны 10 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн албаны даргыг томилж, бүтэц орон тоог баталсанаар үйл ажиллагаа нь эхлэж үүсэн байгуулагдсан юм.

Анх алба аймгийн ерөнхий архитектороор удирдуулсан, гэрээ, тендер мэдээлэл, судалгаа хариуцсан ажилтан, барилгын захиалагч инженер, захиалагч инженер төсөвчин, хөрөнгө оруулалт төсөл хөтөлбөрийн зохицуулагч санхүүч гэсэн орон тоотой ажиллаж байв.

Дараа нь Монгол улсын Засгийн газрын 2007 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 318 дугаар тогтоолоор аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба болгон өөрчлөж, улмаар аймгийн Засаг даргын 2011 оны 03 дугаар сарын 25 өдрийн 69 тоот захирамжаар аж ахуйн тооцоон дээр өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлэх зарчмаар үйл ажиллагаа явуулж байна.

Шинээр барилга байгууламж барих, өргөтгөл шинэчлэлт хийхээр зөвшөөрөл авахахад дараах материалыг бүрдүүлнэ. Дэлгэрэнгүй»
Барилга угсралтын ажлыг эхлэх, Үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох журам
Нэг.Ерөнхий зүйл

    1.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр шинээр барих болон өргөтгөл шинэчлэлт, их засвар хийх авто зам, эрчим хүч, холбооны болон инженерийн хийцтэй бүх төрлийн барилга байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг эхлэх, үргэлжлүүлэхэд эрх бүхий байгууллагаас хөрөнгийн эх үүсвэр харгалзахгүйгээр барилгын захиалагчид зөвшөөрөл олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад энэ журмын зорилго оршино.
    1.2. Барилга угсралтын ажил эхлэн гүйцэтгэх буюу үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх зөвшөөрлийг тухайн аймаг, нийслэлд ажиллаж байгаа барилгын техник хяналтын улсын байцаагч олгоно.
1.3.Барилга угсралтын ажил эхлэх гэдэгт шинээр баригдаж эхэлж байгааг, барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлэх гэдэгт өмнө нь угсралтын ажил хийгдэж байгаад тодорхой хугацаагаар зогсож байгаад цаашид үргэлжлэн хийгдэх угсралтын ажлыг ойлгоно.

Хоёр.Зөвшөөрөл түүний үйлчлэх хугацаа

    2.1.Энэ зөвшөөрөл нь барилга угсралтын ажлыг иж бүрнээр нь юм уу эсвэл хэсэгчилэн гүйцэтгэх гэсэн 2 төрөлтэй байна.
    2.2.Энэхүү зөвшөөрлийг олгоход ямар нэг төлбөр хураамж авахыг хориглоно.
    2.3.Барилга угсралтын ажил нь зөвшөөрлийн хугацаанд дуусаагүй тохиодолд захиалагч хариуцан улсын байцаагчид хүсэлт тавьж хугацаа дууссанаас хойш 7 хоногийн дотор сунгуулах үүрэгтэй.
    2.4.Хэрэв барилга угсралтын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл авсан өдрөөс хойш нэг жилийн хугацаанд ажил нь эхлээгүй буюу угсралтын ажил зогссон тохиолдолд захиалагч хариуцан зөвшөөрлийг шинээр авна.

Гурав.Зөвшөөрөл олгох журам

    3.1.Барилга угсралтын ажлыг эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авахдаа захиалагч нь дор дурдсан баримт бичиг, материалыг бүрэн бүрдүүлж жагсаалтын хамт улсын байцаагчид ирүүлнэ.Үүнд:
    - Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн өргөдөл (нэгдүгээр хавсралтад заагдсан маягтаар)
    - Зураг төслийн болон барилгын гүйцэтгэгч байгууллага, аж ахуйн нэгжийн тухайн ажлыг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл (лиценз)-ийн гэрчилгээ
    - Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжээс газар олгосон шийдвэр, авсан техникийн нөхцөлүүд
    - Чанар нь холбогдох байгууллагаар хянагдаж шалгагдсан зураг төслийн баримт бичиг, зураг төсөл хийлгэх гэрээ
    - Барилга угсралтын ажилд захиалагчийн техникийн хяналт тавьж, ил далд ажлын актыг баталгаажуулах захиалагчийн үүрэг эрхийн нэхэмжлэл, гэрчилгээтэй мэргэжлийн хүнийг томилсон шийдвэр болон зохиогчийн хяналт хийлгэх талаар холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй байгуулсан гэрээ
    - Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх гэрээ, барилга угсралтын ажлыг хариуцан бариулах инженерийг томилсон гүйцэтгэгч байгууллагын шийдвэр, даамлын үнэмлэх, / диплом болон мэргэшсэн сургалтыг төгссөн гэрчилгээ /
    3.2. Энэ журмын 3.1-д заасан баримт бичиг, материалаас гадна улсын байцаагч нь захиалагчаас дор дурдсан нэмэгдэл материалыг шаардлагатай үед гаргуулан авч болно.
    - Байгаль цаг уур, газар хөдлөл, инженер-геологийн төвөгтэй нөхцөлд баригдаж буй барилга объектын ажлыг удирдан гүйцэтгэх даамалын талаар мэргэжлээ дээшлүүлсэн буюу уг ажлыг удирдан гүйцэтгүүлэх баталгаа.
    - Барилга угсралтын ажилд захиалагчийн техникийн хяналтыг хийж ил далд ажлын актыг баталгаажуулах ажлыг хөндлөнгийн байгууллага, аж ахуйн нэгжээр хийлгэх үед тухайн байгууллага, аж ахуйн нэгжийн ажлын чанарын шалгалтыг гүйцэтгэх эрхийн бичиг, байгуулсан гэрээ, ажиллах хүнийг томилсон шийдвэр, захиалагчийн итгэмжлэл
            - Барилга угсралтын ажил нь удаан хугацаагаар зогссон болон хуучин барилгад шинэчлэлт хийхэд шинжээчид томилогдож дүгнэлт гаргасны дагуу зураг төсөл боловсруулж, улсын экспертизээр хянуулсан байх шаардлагатай.
    3.3. Гүйцэтгэгч нь Барилга угсралтын ажлыг эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгогдоогүй объектод ажил гүйцэтгэхийг хориглоно.
    3.4. Улсын байцаагч нь захиалагчаас бүрэн бүрдүүлж ирүүлсэн баримт бичиг, материалыг нэг долоо хоногоос хэтрэхгүй хугацаанд үзэж танилцан, барилга угсралтын ажлыг эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгох, эсэх тухай асуудлыг шийдвэрлэнэ. Дутуу материал ирүүлсэн хугацааг тооцохгүй.
    3.5. Улсын байцаагчаас барилга угсралтын ажлыг эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгохоор шийдсэн үед 2 дугаар хавсралт маягтаар зөвшөөрлийг гарын үсэг, тэмдэгтэйгээр захиалагчид олгоно. Зөвшөөрлийг 3 хувь үйлдэж  2 хувийг захиалагчид өгнө.
    3.6. Зөвшөөрөл олгох боломжгүй бол улсын байцаагчаас ямар шалтгаан, үндэслэлээр татгалзсан тухайгаа тайлбарласан хариуг захиалагчид албан бичгээр өгнө.
    3.7. Захиалагч нь улсын байцаагчаас олгосон барилга угсралтын ажлыг эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн нэг хувийг барилга объектын талбайн конторт нүдэнд харагдах, ил газар байрлуулна.
    3.8. Захиалагч нь барилга, объектын ажлын явцад гарсан өөрчлөлт  (гүйцэтгэгч, даамал солигдох, захиалагчийн техникийн болон зохиогчийн хяналт тавигч өөрчлөгдөх, гүйцэтгэгчийн ажил гүйцэтгэх эрхийн хугацаа дуусах, зураг төслийн шийдэлд томоохон өөрчлөлт орох зэрэг)-ийг цаг тухайд нь зөвшөөрөл олгосон газарт мэдэгдэж зөвшөөрөлд өөрчлөлт хийлгэж байх үүрэгтэй.
    Барилга угсралтын ажлын явцад гүйцэтгэгч нь өөрчлөгдвөл 14 хоногт багтаан захиалагч нь шинэчилсэн зөвшөөрөл авна.
    3.9. Улсын байцаагчид нь барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэн барих зөвшөөрөл олгосон тухай бүр энэ талаарх мэдээг 7 хоногийн дотор УМХГ-т ирүүлнэ.
3.10. Улсын байцаагчид нь барилга угсралтын ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэн барих зөвшөөрөл хүссэн материалтай танилцах явцад шаардлагатай гэж үзвэл УМХГ-тай хамтран шийдвэрлэж болно.

Дөрөв.Хүлээлгэх хариуцлага

    4.1. Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх  зөвшөөрлийг олгохтой холбогдсон асуудлаар улсын байцаагч нь хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.
    4.2. Барилга угсралтын ажлыг эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгохтой холбогдож гарсан санал, гомдлыг дээд шатны барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч хянан шийдвэрлэнэ. Энэ шийдвэрийг үндэслэлгүй гэж үзвэл маргааныг шүүх шийдвэрлэнэ.
    4.3. Барилга угсралтын ажлыг эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авах, гүйцэтгэхтэй холбогдсон эрх үүргээ биелүүлээгүй барилгын захиалагч, гүйцэтгэгчид барилгын техникийн улсын хяналтын дүрмийн дагуу зохих хариуцлага хүлээлгэнэ.

                         Нийтлэсэн: Д.Нямтулга


Ил, далд ажлын актууд

2012 оны 04-р сарын 05 Нийтэлсэн Д.Нямтулга
Ил, далд ажлын актуудыг эндээс шууд хуулан авч ашиглах боломжтой. Дэлгэрэнгүй»

ХОВД АЙМГИЙН ТӨВ СУУРИН ГАЗАРТ МАТЕРИАЛ

ТЭЭВЭРЛЭХ ЗАЙ

д/д Сумдын нэрс У/б хотоос /км / Ховд аймгийн төвөөс БНХАУ Тайкешкен Боомтоос /км / Материалын нэр
Чулуу Мод Элс Хайрга Ус Тоосго Цемент Шохой Нүүрс Түлш
1 Алтай 1318 315 170 22 956 6 8 3 361 170 170 195 90
2 Булган 1398 384 90 15 1034 5 10 2 429 90 90 264 60
3 Буянт 1470 25 499 12 625 8 8 2 21 499 25 180 245
4 Дарви 1245 210 438 16 470 5 15 5 256 438 210 22 360
5 Дөргөн 1560 106 576 16 470 10 16 1 65 576 106 178 180
6 Дуут 1526 76 722 5 726 5 10 1 122 722 76 276 346
7 Зэрэг 1309 151 392 5 534 5 5 2 197 392 151 55 410
8 Манхан 1370 80 394 15 730 80 5 1 126 394 80 120 350
9 Мянгад 1486 41 515 8 605 12 12 1 5 515 41 160 280
10 Мөст 1375 180 294 5 830 10 10 3 226 294 180 70 564
11 Мөнххайрхан 1605 155 319 5 805 80 6 1 201 319 155 140 425
12 Үенч 1354 305 169 18 955 8 12 1 351 169 305 185 90
13 Цэцэг 1345 221 333 18 871 6 18 3 267 333 221 50 491
14 Чандмань 1336 146 480 22 796 40 22 3 192 480 146 90 416
15 Ховд 1480 30 504 8 680 5 5 2 76 504 30 280 350
16 Эрдэнэбүрэн 1501 61 535 15 696 5 8 5 107 535 61 249 320
17 Жаргалант 1450 - 474 18 650 8 5 5 46 474 5 204 270

Жич:БНХАУ-ын ШУӨЗО-ны Үрүмчи хотын зах зээлээс өндөр чанарын цемент нийлүүлж

байгаа тул км-ийг Тайкешкен боомтоор тооцсон болно.

ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН АЛБА

Барилга угсралтын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл

2012 оны 04-р сарын 05 Нийтэлсэн Д.Нямтулга
Барилга угсралтын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл авахад дараах өргөдлийг бөглөнө. Дэлгэрэнгүй»
ХОВД АЙМГИЙН 2012 ОНЫ УЛСЫН БОЛОН, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ


д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр Байршил Хүчин чадал Эхлэх, дуусах хугацаа Төсөвт өртөг
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН БАГЦ
1 1-р сургуулийн өргөтгөл Жаргалант сум 440 хүүхэд 2012-2013 1 500.0
2 Сургуулийн барилгын өргөтгөл Чандмань 8 ангитай сургуулийн өргөтгөл 2012-2013 750.0
3 Сургуулийн барилгын өргөтгөл Дөргөн сум 8 ангитай сургуулийн өргөтгөл 2012-2013 750.0
4 Сургуулийн барилгын өргөтгөл Үенч сум 320 хүүхэд 2012-2013 1 300.0
5 Спорт заалны барилга Ховд сум 36х15м -н хэмжээтэй спорт заал 2012-2013 470.0
6 Цэцэрлэгийн барилга Мөст сум 100 хүүхдийн цэцэрлэг 2012-2013 100.0
7 Цэцэрлэгийн барилга Жаргалант сум 100 хүүхдийн цэцэрлэг 2012 135.0
8 Урлаг, спортын цогцолборын төв Үенч сум 350 хүний суудалтай 2012 382.0
9 Соёл, спортын цогцолборын барилга Жаргалант сум - 2012 600.0
10 Соёлын төвийн барилгын их засвар Мөнххайрхан сум 150 хүний суудалтай 2012 100.0
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН БАГЦ
1 Спорт цогцолбор Манхан сум 500 хүний суудалтай 2012-2013 600.0
2 Эмнэлэгийн засвар Дарви сум - 2012 100.0
3 БОЭТ-ийн засвар Жаргалант сум - 2012 500.0
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН БАГЦ
1 НААҮ-ний барилга Зэрэг сум - 2012
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА
1 Нутгийн удирдлагийн ордон Мөнххайрхан сум - 2012-2013 480.0
2 Нутгийн удирдлагийн ордон Дуут сум - 2012 480.0
3 Нутгийн удирдлагийн ордон Цэцэг сум - 2012 480.0
БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН БАГЦ
1 Хамгаалалтын захиргааний барилга
- 2012 15.0
2 Цаг уурын авто машины граж Жаргалант сум - 2012 10.0
3 УЦУОША барилгын засвар Мөст, Зэрэг - 2012 20.0
МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙДЫН БАГЦ
1 Хүүхэд залуучуудын парк Жаргалант сум - 2012 1 300.0
2 Цэнгэлдэх хүрээлэн Манхан сум - 2012 50.0
3 Цэнгэлдэх хүрээлэн Алтай сум - 2012 50.0